Regulamin

Celem niniejszego Regulaminu jest uregulowanie praw i obowiązków Stron dotyczących świadczenia lub zapewniania Usług dotyczących oprogramowania zaprojektowanego do tworzenia i optymalizacji raportów czasowych, szacunkowych wydatków dla zespołu, szacunkowej rentowności projektu oraz zapewniania powiązanych usług online, które są uruchomione i są hostowane na stronie internetowej WWW zarządzanej przez Timecube.

Korzystając z aplikacji TimeCube („Usługa”), wyrażasz zgodę na przestrzeganie następujących warunków („Warunki korzystania z usługi”), które są zawierane między:

Klientem, tworzącym konto dla Organizacji zwanym dalej „Klient” „Strona” lub „ty”, lub pomiędzy Uprawnionym użytkownikiem w ramach takiej organizacji, a TimeCube, zwanym dalej („TimeCube”, „My”, „Our” lub „Us”).

Korzystając z Usług i akceptując niniejsze Warunki jako Klient lub Upoważniony Użytkownik, oświadczasz i akceptujesz, co następuje:

Ogólne warunki

Timecube:

 1. świadczy Usługi przez Internet i nie ponosi odpowiedzialności za brak świadczenia Usług z powodu przerw w dostarczaniu sygnału internetowego lub dostawcy hostingu;
 2. wsparcie techniczne udzielane jest wyłącznie za pośrednictwem poczty elektronicznej;
 3. może, ale nie jest zobowiązany do usuwania treści i kont, które według własnego uznania uznamy za niezgodne z prawem lub naruszające własność intelektualną stron lub niniejsze Warunki świadczenia usług.
 4. zastrzega sobie prawo do tymczasowego wyłączenia konta, jeśli jego użycie znacznie przekracza średnie wykorzystanie przez innych klientów usługi lub nie zostanie uiszczona opłata subskrypcyjna przez okres 14 dni od daty wystawienia faktury. Oczywiście skontaktujemy się z właścicielem konta przed podjęciem jakichkolwiek działań, z wyjątkiem rzadkich przypadków, w których poziom wykorzystania może negatywnie wpłynąć na wydajność Usługi dla innych klientów.

nie gwarantuje, że:

 1. usługa spełni twoje szczególne wymagania,
 2. usługa będzie nieprzerwana, terminowa, bezpieczna lub wolna od błędów,
 3. wyniki, które można uzyskać z korzystania z usługi będą dokładne lub wiarygodne,
 4. jakość wszelkich produktów, usług, informacji lub innych materiałów zakupionych lub uzyskanych przez ciebie za pośrednictwem usługi spełni twoje oczekiwania, oraz
 5. wszelkie błędy w usłudze zostaną poprawione.

Klient:

 1. będzie korzystać z Usług wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem Oprogramowania i powstrzyma się od wszelkich działań, które mogą zagrozić realizacji zobowiązań TimeCube;
 2. zapewnia, że ​​Autoryzowani użytkownicy korzystają z Usług zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu i tylko zgodnie z zamierzonym użytkowaniem Oprogramowania;
 3. zapewnia, że ​​dostęp do Usług i Dokumentacji jest przyznawany przez Klienta tylko upoważnionym użytkownikom;
 4. zapewnia, że ​​osoba reprezentująca Klienta jest należycie upoważniona do wypełnienia i złożenia Zamówienia na usługi;
 5. zgadza się, że TimeCube może zlecać, przenosić lub w inny sposób przekazywać dowolną część swoich obowiązków podwykonawcom bez uprzedniego powiadomienia Klienta;
 6. wyraża zgodę na to, że Firma korzysta z zewnętrznych dostawców i partnerów hostingowych w celu zapewnienia niezbędnego sprzętu, oprogramowania, sieci, pamięci i pokrewnych technologii wymaganych do uruchomienia Usługi.
 7. nie może, bez uprzedniej pisemnej zgody TimeCube, scedować lub w inny sposób przenieść jakichkolwiek swoich praw lub obowiązków wynikających z niniejszych Warunków.
 8. z korzysta z aplikacjina własne ryzyko,a usługa jest świadczona na zasadzie „jak jest” i „jak dostępne”;
 9. nie wolno modyfikować, dostosowywać ani hakować Usługi.
 10. nie wolno modyfikować innej witryny internetowej, aby fałszywie sugerować, że jest ona powiązana z Usługą lub Firmą.
 11. użytkownik zobowiązuje się nie powielać, kopiować, sprzedawać, odsprzedawać ani wykorzystywać żadnej części usługi, korzystania z usługi lub dostępu do usługi bez wyraźnej pisemnej zgody Firmy.
 12. wszelkie nowe funkcje rozszerzające lub udoskonalające bieżącą Usługę, w tym udostępnianie nowych narzędzi i zasobów, podlegają Warunkom świadczenia usług. Dalsze korzystanie z Usługi po takich zmianach będzie oznaczać Twoją zgodę na takie zmiany.
 13. wyraźnie rozumie i zgadza się, że Timecube nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek bezpośrednie, pośrednie, przypadkowe, specjalne, wynikowe lub przykładowe szkody, w tym między innymi szkody za utratę zysków, wartości firmy, użytkowania, danych lub innych wartości niematerialnych (nawet jeśli firma została poinformowana o możliwości wystąpienia takich szkód), wynikających z: (i) korzystania lub niemożności korzystania z usługi; (ii) koszty zakupu towarów i usług zastępczych wynikających z wszelkich zakupionych lub uzyskanych towarów, danych, informacji lub usług lub otrzymanych wiadomości lub transakcji zawartych za pośrednictwem usługi; (iii) nieautoryzowany dostęp lub modyfikacja twoich transmisji lub danych; (iv) oświadczenia lub postępowanie stron trzecich w serwisie; (v) lub wszelkie inne kwestie związane z usługą.
 14. akceptuje fakt, iż słowne, fizyczne, pisemne lub inne nadużycia (w tym groźby nadużycia lub zemsty) dowolnego klienta usług lub pracownika firmy spowodują natychmiastowe zamknięcie konta.

Strony:

 1. gwarantują, że mają prawo do zawarcia i spełnienia niniejszych warunków;
 2. będzie przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów ustawowych i wykonawczych w odniesieniu do ich działań zgodnie z niniejszym Regulaminem;
 3. wypełnią wszystkie swoje obowiązki określone w niniejszym Regulaminie w sposób terminowy i skuteczny;
 4. wyrazaja zgode na to, że niniejsze Warunki pozostają w mocy w przypadku fuzji, przejęcia lub sprzedaży którejkolwiek ze Stron.
 5. niewykonanie lub wyegzekwowanie przez Firmę jakiegokolwiek prawa lub postanowienia Regulaminu nie stanowi zrzeczenia się tego prawa lub postanowienia. Warunki świadczenia usług stanowią całość umowy między Tobą a Firmą i regulują korzystanie z Usługi, zastępując wszelkie wcześniejsze umowy między Tobą a Firmą (w tym między innymi wcześniejsze wersje Warunków świadczenia usług).
 6. wszelkie nowe funkcje rozszerzające lub udoskonalające bieżącą Usługę, w tym udostępnianie nowych narzędzi i zasobów, podlegają warunkom świadczenia usług. Dalsze korzystanie z Usługi po takich zmianach będzie oznaczać Twoją zgodę na takie zmiany.

Warunki korzystania z konta

 1. Jesteś odpowiedzialny za utrzymanie bezpieczeństwa swojego konta i hasła. Firma nie może i nie będzie ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody wynikające z niewywiązania się przez użytkownika z tego obowiązku bezpieczeństwa.
 2. Ponosisz odpowiedzialność za wszystkie zamieszczane treści i działania, które mają miejsce na Twoim koncie (nawet jeśli treści są publikowane przez inne osoby, które mają własne loginy na Twoim koncie).
 3. Zapewnisz bezpieczeństwo i poufność wszelkich danych dostępowych do swojego konta.
 4. Nie możesz korzystać z Usługi w celach niezgodnych z prawem lub w celu naruszenia jakichkolwiek przepisów prawnych i nie będziesz korzystać z Usług do przechowywania lub rozpowszechniania jakichkolwiek materiałów, które są niezgodne z prawem. W trakcie korzystania z Usług nie będziesz przechowywać ani w inny sposób przetwarzać danych, które podlegają tajemnicy zawodowej (takiej jak tajemnica bankowa lub telekomunikacyjna) lub innym zasadom tajemnicy regulowanym przepisami prawa, które mogą spowodować, że TimeCube będzie traktowane jako firma zobowiązana do przestrzegania takich szczegółowych zasad tajemnicy.
 5. Będziesz korzystać z Usług do celów w ramach swojej działalności zawodowej jako przedsiębiorca lub pracownik i dostarczysz nam tylko prawdziwe, dokładne i aktualne informacje, m.in. dane przekazane w celu utworzenia nowego konta dla Upoważnionego użytkownika będą pochodzić od istniejącej osoby, którą Klient uzyskał wiążącą podstawę prawną do przetwarzania i przekazywania TimeCube. Używanie fałszywej tożsamości lub tożsamości innej osoby bez podstawy prawnej jest surowo zabronione.
 6. Jesteś osobą w wieku co najmniej 18 lat, każdy Autoryzowany użytkownik ma co najmniej 18 lat. Osoby poniżej 18 roku życia nie mogą korzystać z Usług, chyba że wyraźna zgoda rodzica lub prawnego przedstawiciela tej osoby na korzystanie z Usług i przetwarzanie danych osobowych osoby poniżej 18 roku życia jest przedstawiane TimeCube.
 7. TimeCube nie ma obowiązku monitorowania działalności Klienta ani żadnego z Autoryzowanych Użytkowników, ani nie będzie tego robić regularnie. W związku z tym TimeCube nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody lub straty wynikające z takiej działalności.
 8. W przypadku, gdy TimeCube dowie się o nie przestrzeganiu powyższych zasad, zastrzega sobie prawo do odmowy lub anulowania świadczenia Usług, zamknięcia konta lub usunięcia lub edycji Danych klienta według własnego uznania. W przypadku, gdy TimeCube zdecyduje się skorzystać z takiego prawa zgodnie z postanowieniami Regulaminu, Klient i Upoważniony Użytkownik zrzekają się wszelkich praw (w tym prawa do odszkodowania lub szkód) z powodu utraty Danych klienta lub niemożności korzystania z Usług.
 9. Jesteś odpowiedzialny za utrzymanie bezpieczeństwa swojego konta i hasła. Firma nie może i nie będzie ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody wynikające z niewywiązania się przez użytkownika z tego obowiązku bezpieczeństwa.
 10. Ponosisz odpowiedzialność za wszystkie zamieszczane treści i działania, które mają miejsce na Twoim koncie (nawet jeśli treści są publikowane przez inne osoby, które mają własne loginy na Twoim koncie).
 11. Nie możesz korzystać z Usługi w celach niezgodnych z prawem lub w celu naruszenia jakichkolwiek przepisów prawnych w Twojej jurysdykcji (w tym między innymi praw autorskich). 1 .Musisz podać swoje pełne imię i nazwisko, prawidłowy adres e-mail oraz wszelkie inne informacje wymagane w celu zakończenia procesu rejestracji.
 12. Z Twojego loginu może korzystać tylko jedna osoba - pojedyncze logowanie współdzielone przez wiele osób jest niedozwolone. Możesz utworzyć osobne dane logowania dla dowolnej liczby osób.
 13. Musisz być człowiekiem. Konta zarejestrowane przez „boty” lub inne automatyczne metody są niedozwolone.

Czas trwania i rozwiązanie umowy między stronami

Umowa między Stronami zacznie obowiązywać z Datą wejścia w życie i zostanie zawarta na okres subskrypcji. Umowa zostanie automatycznie przedłużona, jeśli Klient nie wypowie umowy w ostatnim dniu Okresu subskrypcji. Bez uszczerbku dla jakichkolwiek innych praw lub środków, do których strony mogą być uprawnione, każda ze Stron może rozwiązać umowę za wypowiedzeniem dostarczonym pocztą elektroniczną na adres podany w § 9 ust. 3 Regulaminu bez odpowiedzialności wobec drugiej Strony, jeżeli :

 1. druga strona dopuści się istotnego naruszenia któregokolwiek z warunków niniejszego Regulaminu i (jeżeli takie naruszenie można naprawić) nie usunie tego naruszenia w ciągu 14 dni od powiadomienia tej strony na piśmie o naruszeniu; lub druga strona staje się przedmiotem postępowania upadłościowego, upadłościowego, administracyjnego, naprawczego lub likwidacyjnego, lub innej podobnej lub powiązanej akcji odbudowy, zarządu komisarycznego lub zarządu, dobrowolnej lub mimowolnej, z wyjątkiem przypadków, gdy mogą być zabronione przez odpowiednie przepisy dotyczące upadłości odpowiednie dłużnik.
 2. Timecube może rozwiązać umowę między Stronami niezwłocznie i bez uprzedniego powiadomienia w przypadku naruszenia zobowiązania Klienta określonego w § 3 Regulaminu oraz w przypadku naruszenia postanowień § 4 Regulaminu i Warunki. W takim przypadku TimeCube może również zablokować dostęp do Usług lub jakichkolwiek materiałów lub Danych klienta, które powodują naruszenie.

Poufność i bezpieczeństwo danych:

Każda ze stron może uzyskać dostęp do informacji poufnych od drugiej strony w celu wypełnienia swoich obowiązków wynikających z niniejszego regulaminu. Informacje nie będą uważane za informacje poufne, jeżeli:

 1. jest znany publicznie lub w inny sposób niż poprzez jakiekolwiek działanie lub zaniechanie Strony przyjmującej;
 2. był w posiadaniu drugiej Strony zgodnie z prawem przed ujawnieniem;
 3. jest zgodnie z prawem ujawnione Stronie otrzymującej przez osobę trzecią bez ograniczeń w ujawnieniu;
 4. jest niezależnie opracowywany przez Stronę przyjmującą, której niezależny rozwój można wykazać na podstawie pisemnych dowodów; lub
 5. wymaga ujawnienia przez prawo, przez dowolny sąd właściwej jurysdykcji lub przez dowolny organ regulacyjny lub administracyjny.

Każda ze stron będzie przechowywać Poufne Informacje drugiej Strony i, o ile nie jest to wymagane przez prawo, nie udostępnia Informacji Poufnych drugiej Strony jakiejkolwiek stronie trzeciej, ani nie wykorzystuje Informacji Poufnych drugiej Strony do celów innych niż wypełnienie swoich obowiązków wynikających z niniejszy regulamin.

Każda ze stron podejmie wszelkie uzasadnione kroki, aby zapewnić, że informacje poufne drugiej strony, do których ma dostęp, nie zostaną ujawnione ani rozpowszechnione przez jej pracowników lub agentów z naruszeniem warunków niniejszego Regulaminu.

Żadna ze Stron nie będzie odpowiedzialna za utratę, zniszczenie, zmianę lub ujawnienie Informacji poufnych spowodowaną przez jakąkolwiek stronę trzecią i bez winy tej Strony.

Zasady przetwarzania danych osobowych Klienta, jego pracowników, agentów i Upoważnionych użytkowników są określone w Załączniku do przetwarzania danych stanowiącym załącznik do niniejszego Regulaminu.

Niniejszy ustęp będzie obowiązywał po rozwiązaniu niniejszego Regulaminu, niezależnie od tego, jakie powstanie, i będzie wiążący przez okres 10 lat po takim rozwiązaniu.

Odpowiedzialność

Z wyjątkiem wyraźnych gwarancji określonych w niniejszym Regulaminie, TimeCube nie udziela żadnych innych gwarancji. TimeCube zapewnia bezpłatny okres próbny iz tego powodu TimeCube nie gwarantuje, że Usługi będą dostosowane do wymagań biznesowych Klienta, że ​​Usługi będą współpracować ze sprzętem lub oprogramowaniem Klienta, ani że Usługi będą spełniać określony poziom wydajności.

Z wyjątkiem naruszenia przez którąkolwiek ze Stron jej zobowiązań do zachowania poufności i obowiązków związanych z przetwarzaniem danych osobowych, TimeCube nie będzie ponosić odpowiedzialności za czyny niedozwolone, umowy, wprowadzenie w błąd, restytucję lub w inny sposób za jakąkolwiek utratę zysków, utratę działalności, zmniejszenie wartości firmy i / lub podobne straty lub czysta strata ekonomiczna, lub w przypadku jakiejkolwiek specjalnej, pośredniej lub wtórnej straty, kosztów, szkód, rezultatów utraty lub uszkodzenia danych, opłat lub wydatków, niezależnie od tego, jak powstają zgodnie z niniejszym Regulaminem.

Całkowita łączna odpowiedzialność TimeCube z tytułu umowy, czynu niedozwolonego, wprowadzenia w błąd, restytucji lub innej, wynikająca w związku z wykonywaniem niniejszego Regulaminu, będzie ograniczona do łącznej Opłaty za subskrypcję przez 12 miesięcy bezpośrednio poprzedzających datę powstania roszczenia.

Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie wyłącza odpowiedzialności stron: za śmierć lub uszkodzenie ciała spowodowane działaniem lub zaniechaniem Strony; lub za wszelkie straty spowodowane umyślnym działaniem lub zaniechaniem Strony. W żadnym wypadku TimeCube, jego pracownicy, agenci i podwykonawcy nie ponoszą odpowiedzialności wobec klienta, o ile zarzucane naruszenie jest oparte na: modyfikacja Oprogramowania lub Dokumentacji przez kogokolwiek innego niż Dostawca; lub korzystanie przez Klienta z Usług w sposób sprzeczny z postanowieniami Regulaminu. W żadnym wypadku TimeCube, jego pracownicy, agenci i podwykonawcy nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody, jeżeli wynikają one z naruszenia obowiązków Klienta określonych w § 3 ust. 1 Regulaminu. Klient będzie bronił, zabezpieczał i zabezpieczał TimeCube, jego przedstawicieli, dyrektorów i pracowników przed roszczeniami, działaniami, postępowaniami, stratami, szkodami, wydatkami i kosztami (w tym między innymi kosztami sądowymi i uzasadnionymi opłatami sądowymi) wynikającymi z lub w związku z Niewłaściwe korzystanie przez Klienta z Usług lub Dokumentacji i zwalnia Klienta z odpowiedzialności za wszelkie kwoty zasądzone przeciwko Klientowi w sądzie lub rozstrzygnięciu takich roszczeń.

TimeCube będzie bronić Klienta, jego przedstawicieli, dyrektorów i pracowników przed roszczeniami, działaniami, postępowaniami, stratami, szkodami, wydatkami i kosztami (w tym między innymi kosztami sądowymi i uzasadnionymi opłatami prawnymi) wynikającymi z faktu naruszenia Usług lub w związku z tym każdy patent obowiązujący od Daty wejścia w życie, prawa autorskie, znak towarowy, prawo do bazy danych lub prawo do poufności lub wszelkie inne prawo i zwalnia Klienta z odpowiedzialności za wszelkie kwoty zasądzone przeciwko Klientowi w wyroku lub w sprawie rozstrzygnięcia takich roszczeń, pod warunkiem że: TimeCube jest niezwłocznie powiadamiane o wszelkich takich roszczeniach i że Klient nie przyjmuje żadnych roszczeń ani ugód bez uprzedniej zgody TimeCube w formie pisemnej, aby był ważny; Klient zapewnia TimeCube rozsądną współpracę w zakresie obrony i rozstrzygania takich roszczeń; i TimeCube ma wyłączne prawo do obrony lub zaspokojenia roszczenia. Żadna ze stron nie ponosi żadnej odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie obowiązków wynikających z niniejszej umowy, jeżeli iw zakresie, w jakim wykonanie zobowiązań jest opóźnione lub zakłócone okolicznościami siły wyższej, których strony nie mogły przewidzieć moment zawarcia niniejszego regulaminu. Takie okoliczności siły wyższej obejmują zdarzenia poza rozsądną kontrolą Strony, takie jak: trzęsienia ziemi, powodzie, pożary, inne klęski żywiołowe, konflikty zbrojne i interwencje, akty terroryzmu, strajki, zmiany ustawodawstwa, awarie usług użyteczności publicznej lub transportu lub sieć telekomunikacyjna, a także inne okoliczności, które mogą bezpośrednio wpłynąć na zdolność Stron do przestrzegania postanowień Regulaminu. Jeżeli okoliczności siły wyższej uniemożliwiają którejkolwiek ze Stron wypełnienie ich zobowiązań wynikających z niniejszych Warunków, wówczas taka Strona zostanie zwolniona z wypełniania tego obowiązku przez okres trwania okoliczności siły wyższej, pod warunkiem że Strona ta przekaże drugiej Stronie , w ciągu 5 (pięciu) Dni Roboczych, pismo o wystąpieniu okoliczności siły wyższej oraz podejmuje uzasadnione wymagane i odpowiednie działania w celu zminimalizowania szkód poniesionych przez drugą Stronę i wznowienia jej zdolności do wykonywania obowiązków wynikających z niniejszej Umowy.

Licencje:

TimeCube gwarantuje, że przez cały okres obowiązywania Warunków subskrypcji posiada i będzie utrzymywać niezbędne prawa, licencje, zgody i zezwolenia na świadczenie Usług, w tym wszelkie odpowiednie licencje na oprogramowanie typu open source lub materiały publicznie rozpowszechniane wykorzystywane w celu świadczenia Usług na rzecz Klienta, w szczególności w celu udzielenia klientowi licencji zgodnie z postanowieniami określonymi w niniejszym ustępie. Z zastrzeżeniem zgodności z postanowieniami niniejszego Regulaminu i akceptacji odpowiedniego Zamówienia na Usługi, TimeCube niniejszym udziela Klientowi ograniczonego, niewyłącznego, niezbywalnego prawa do korzystania z Usług w Okresie Subskrypcji wyłącznie do wewnętrznej działalności Klienta operuje i upoważnia klienta do przyznania prawa do korzystania z usług liczbie autoryzowanych użytkowników zgodnie z odpowiednim zamówieniem usług. Licencja opisana w tym akapicie jest przyznawana na każdy konkretny Okres subskrypcji. Klient, z wyjątkiem przypadków dozwolonych przez obowiązujące prawo, które nie mogą zostać wykluczone na mocy umowy między Stronami oraz z wyjątkiem przypadków wyraźnie dozwolonych przez niniejsze Warunki, nie będzie: podejmować prób kopiowania, modyfikowania, powielania, tworzenia dzieł pochodnych, tworzenia ramek, tworzenia kopii lustrzanych, ponownej publikacji, pobierania, wyświetlania, przesyłania lub rozpowszechniania całości lub części Oprogramowania lub Dokumentacji (w stosownych przypadkach) w dowolnej formie lub na dowolnym nośniku lub w jakikolwiek sposób; lub podejmować prób odwrotnej kompilacji, dezasemblacji, inżynierii wstecznej lub w inny sposób redukować do postaci zrozumiałej dla człowieka z całości lub części Oprogramowania; lub uzyskiwać dostęp do całości lub dowolnej części Oprogramowania i Dokumentacji w inny sposób, korzystając z Usług zgodnie ze swoim przeznaczeniem w celu zbudowania produktu lub usługi, która konkuruje z Oprogramowaniem lub Dokumentacją; lub korzystać z Usług w celu świadczenia usług stronom trzecim, ponieważ taka licencja jest udzielana wyłącznie na potrzeby biznesowe Klienta; lub licencjonować, sprzedawać, wynajmować, dzierżawić, przenosić, cedować, rozpowszechniać, wyświetlać, ujawniać lub w inny sposób wykorzystywać komercyjnie lub w inny sposób udostępniać Usługi osobom trzecim z wyjątkiem Autoryzowanych Użytkowników lub podejmować prób uzyskania lub pomocy stronom trzecim w uzyskaniu dostępu do Usług w inny sposób niż poprzez wykonanie niniejszych Warunków z TimeCube przez takie osoby trzecie. TimeCube jest właścicielem wszystkich praw, tytułu i udziałów w Oprogramowaniu i Dokumentacji i nie przyznaje Klientowi żadnych innych praw, tytułów i odsetek, które zostały wyraźnie przyznane w punkcie 3 niniejszego paragrafu. Klient jest właścicielem wszelkich praw, tytułów i udziałów w Danych Klienta przechowywanych, dystrybuowanych lub przesyłanych za pomocą Usług i ponosi wyłączną odpowiedzialność za dokładność, jakość, integralność, legalność, prawa autorskie, adekwatność i wiarygodność danych. TimeCube może uzyskiwać dostęp do tych danych, kiedykolwiek i w zakresie niezbędnym do prawidłowego świadczenia Usług. Warunki niniejszego Regulaminu będą miały zastosowanie do wszystkich Nowych Wydań, chyba że odpowiednie zamówienie na usługi stanowi inaczej. W okresie obowiązywania niniejszego Regulaminu Klient przyznaje TimeCube prawo do używania logo i nazwy Klienta na stronach internetowych TimeCube oraz w komunikatach prasowych ogłaszających relacje z Klientem i określających rodzaj Usług zakupionych przez Klienta, pod warunkiem jednak, że w przypadku komunikatów prasowych treść takiego komunikatu prasowego zostanie z góry przedstawiona Klientowi, a Klient nie wyrazi sprzeciwu w ciągu 2 Dni Roboczych.

Hosting, utrzymanie i rozwój aplikacji

Oprogramowanie i Dane Klienta mogą być hostowane przez Dostawcę Hostingu wybranego przez TimeCube, a Klient niniejszym wyraża wyraźną zgodę na dowolnego Dostawcę Hostingu wybranego przez TimeCube, spełniajácego odpowiednie warunki i zasady przetwarzania danych, aby zapewnić wdrożenie odpowiednich środków bezpieczeństwa i procedur w celu ochrony przechowywanych i przesyłanych danych. Równocześnie w razie gdyby obecny dostawca hostingu przestał świadczyć usługi z jakichkolwiek powodów, dooymy wszelkich staran aby zapewnić ciągłość usług. Klient jest odpowiedzialny za przechowywanie przez cały czas kopii zapasowej danych przechowywanych, dystrybuowanych lub przesyłanych za pomocą Usług. TimeCube może dostarczyć na wyraźne żądanie Klienta i pod warunkiem, że Klient uiścił wszystkie należne Opłaty, kopię wszystkich danych Klienta przechowywanych przez TimeCube lub Usługodawcę hostingowego przy okazji zakończenia Usług. Równocześnie Timecube usunie wszystkie kopie Danych Klienta w ciągu 30 dni od powiadomienia Klienta o zakończeniu świadczenia Usług. Podczas Okresu subskrypcji oraz w ramach dodatkowej opłaty uzgodnionej przez Strony i uiszczonej przez Klienta, TimeCube może świadczyć Klientowi Usługi w zakresie konserwacji i rozwoju, takie jak migracja, parametryzacja, dostosowanie, modyfikacje lub inne usługi mające na celu zapewnienie ciągłości świadczenia Usług oraz w celu skorygowania znanych błędów w rozsądnym czasie. TimeCube może także od czasu do czasu wydawać Nowe wersje oprogramowania. Nowa wersja zostanie wdrożona automatycznie i nie będzie wymagała żadnej aktywności Klienta, ale może spowodować tymczasową przerwę w świadczeniu Usług. Zastrzegamy sobie prawo do przeprowadzania regularnych przeglądów poza regularnymi godzinami pracy. Konserwacja może uniemożliwić dostęp do Usług lub korzystanie z nich przez Upoważnionych użytkowników w tym okresie. Wszelkie prace konserwacyjne wymagane poza harmonogramem zostaną ogłoszone 24 godziny wcześniej osobie kontaktowej Klienta za pośrednictwem poczty elektronicznej, jeśli to możliwe, w danych okolicznościach. Konserwacja operacyjna niewymagająca przerwy w dostępie do Usług może nastąpić w normalnych godzinach pracy. TimeCube zastrzega sobie prawo do aktualizacji harmonogramu konserwacji według własnego uznania. Wszelkie aktualizacje tego harmonogramu będą odpowiednio przekazywane Klientowi.

Anulowanie i wypowiedzenie

Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za prawidłowe usunięcie konta. Żądanie anulowania konta przez e-mail jest uważane za anulowanie. Wszystkie treści będą niedostępne w Usłudze natychmiast po anulowaniu. W ciągu 30 dni cała zawartość zostanie trwale usunięta z aktywnych systemów i dzienników. W ciągu 60 dni cała zawartość zostanie trwale usunięta z naszych kopii zapasowych. Tych informacji nie można odzyskać, jeśli zostaną trwale usunięte. Jeśli anulujesz Usługę przed końcem bieżącego opłaconego miesiąca, anulowanie wejdzie w życie natychmiast i nie zostaniesz obciążony ponownie. Dodatkowo Firma, według własnego uznania, ma prawo zawiesić lub zamknąć twoje konto oraz odmówić jakiegokolwiek obecnego lub przyszłego korzystania z Usługi z dowolnego powodu w dowolnym momencie. Takie zakończenie Usługi spowoduje dezaktywację lub usunięcie Konta lub dostęp do Konta oraz przepadek i rezygnację z wszystkich treści na koncie. Firma zastrzega sobie prawo do odmowy świadczenia usługi dowolnej osobie z dowolnego powodu w dowolnym momencie.

Modyfikacje usługi i cen

Firma zastrzega sobie prawo do modyfikowania lub zaprzestania, tymczasowo lub na stałe, dowolnej części Usługi za uprzednim powiadomieniem lub bez niego. Ceny wszystkich Usług mogą ulec zmianie po 30-dniowym powiadomieniu od nas. Takie powiadomienie można przekazać w dowolnym momencie, publikując zmiany na stronie internetowej Spółki lub w samej usłudze. Firma nie ponosi odpowiedzialności wobec użytkownika ani stron trzecich za jakiekolwiek modyfikacje, zmiany cen, zawieszenie lub zaprzestanie świadczenia Usługi.

Prawa autorskie i własność treści

Wszystkie treści zamieszczane w serwisie muszą być zgodne z europejskim prawem autorskim. Nie roszczymy żadnych praw własności intelektualnej do materiałów dostarczanych do Usługi. Wszystkie przesłane materiały pozostają twoje. Firma nie dokonuje wstępnej kontroli treści, ale zastrzega sobie prawo (ale nie obowiązek) według własnego uznania do odmowy lub usunięcia treści dostępnych za pośrednictwem Usługi. Wygląd i styl Usługi są chronione prawem autorskim © do Spółki. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nie wolno powielać, kopiować ani ponownie wykorzystywać żadnej części elementów HTML, CSS, JavaScript lub wizualnych bez wyraźnej pisemnej zgody Firmy.

Reklamacje - uczciwa polityka zwrotów.

Złe zasady zwrotu pieniędzy są denerwujące. Wydaje ci się, że firma po prostu próbuje cię oszukać. Nigdy nie chcemy, aby nasi klienci czuli się w ten sposób, dlatego nasza polityka zwrotów jest prosta: jeśli kiedykolwiek będziesz niezadowolony z TmeCube, z jakiegokolwiek powodu, po prostu skontaktuj się z naszym zespołem hello@timecube.app, a my zajmiemy się tobą. Przykłady pełnych zwrotów, które przyznamy: Jeśli obciążono Cię za następny miesiąc, a ty chciałeś anulować, chętnie zwrócimy Ci tę dodatkową opłatę. Jeśli kilka miesięcy temu zapomniałeś anulować TimeCube, a od tego czasu nie korzystałeś z aplikacji, zwrócimy Ci pełny zwrot pieniędzy za kilka poprzednich miesięcy. Nie ma problemu. Reklamacja powinna zawierać dane identyfikujące Klienta, Usługi, których dotyczy reklamacja, krótki opis problemu oraz żądania związane z reklamacją. Timecube potwierdzi otrzymanie reklamacji e-mailem lub na piśmie. Reklamacje będą rozpatrywane nie później niż w ciągu 30 (trzydziestu) dni od otrzymania reklamacji. Timecube ustosunkuje się do reklamacji pocztą elektroniczną lub na piśmie.

Zmiana Regulaminu

Niniejszy regulamin może zostać zmieniony lub zaktualizowany w dowolnym momencie. Jeśli korzystasz z Usług, powinieneś okresowo sprawdzać Warunki zamieszczone w Witrynie. Wszelkie zmiany wprowadzone przez TimeCube wchodzą w życie od początku miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym nowa wersja Regulaminu została opublikowana w Witrynie. Kontynuując korzystanie z Usług, zgadzasz się na te zmiany. Jeśli nie zgadzasz się na zmiany, musisz przerwać korzystanie z Usług.

Postanowienia końcowe:

 1. Wszelkie formalne powiadomienia, oświadczenia woli i oświadczenia o wiedzy związane z umową między Stronami, chyba że którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu wyraźnie stanowi inaczej, aby były ważne, będą składane w formie pisemnej lub elektronicznej i będą skuteczne w momencie dostarczenia adresatowi takiego powiadomienia lub deklaracji podpisanych przez Stronę dokonującą takiego powiadomienia lub deklaracji.
 2. Klient zobowiązuje się każdorazowo powiadamiać o zmianach jego adresów lub innych danych kontaktowych, w przeciwnym razie korespondencję wysłaną na poprzedni adres uważa się za doręczoną po 14 (czternastu) dniach od pierwszej próby dostarczenia korespondencji w przypadku forma pisemna, w dniu próby doręczenia w przypadku dostawy za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 3. Zrzeczenie się jakiegokolwiek prawa na podstawie umowy między Stronami jest skuteczne tylko wtedy, gdy ma formę pisemną i dotyczy wyłącznie Strony, do której skierowane jest zrzeczenie się, oraz okoliczności, w których zostało udzielone. Sprawy dotyczące braku ścisłego przestrzegania postanowień umowy między Stronami przez którąkolwiek ze Stron nie będą uważane za zrzeczenie się praw lub roszczeń, do których uprawnione są obie Strony. Nie będą one również interpretowane jako zrzeczenie się obowiązku przestrzegania postanowień Regulaminu w przyszłości.
 4. Jeżeli którekolwiek z postanowień Regulaminu jest nieważne lub nieskuteczne w stosunku do Stron lub strony trzeciej, pozostałe postanowienia pozostają w mocy, z wyjątkiem postanowień, których treść - po wyłączeniu postanowień nieważnych lub nieskutecznych w stosunku do Strony lub podmiot zewnętrzny - nie można go racjonalnie pogodzić z pozostałą częścią Regulaminu. Postanowienia Regulaminu, które są nieważne lub nieskuteczne, zostaną zastąpione ważnymi i skutecznymi, których treść będzie jak najbardziej zbliżona do pierwotnej intencji Stron i celu biznesowego Regulaminu.
 5. Postanowienia zawarte w Regulaminie stanowią całkowite porozumienie między Stronami i zastępują wszelkie wcześniejsze (w tym te, które nie zostały jeszcze wykonane lub zakończone) umowy, porozumienia lub ustalenia, pisemne lub ustne, dotyczące przedmiotu Regulaminu.
 6. Wszelkie spory między Stronami wynikające z Regulaminu lub odnoszące się do postanowień Regulaminu, w tym w szczególności: jego wykonanie, niewykonanie lub nienależyte wykonanie, ważność (w tym ważność niniejszej klauzuli arbitrażowej), skuteczność i interpretacja Strony podejmą w dobrej wierze próbę polubownego rozwiązania w trakcie bezpośrednich negocjacji. Jeżeli po upływie 30 (trzydziestu) dni od wezwania jednej ze Stron przez drugą Stronę do negocjacji polubowne rozstrzygnięcie w trakcie negocjacji okaże się niemożliwe, sądem właściwym do rozstrzygnięcia takich sporów będzie sąd właściwy dla Kraków - Śródmieście i prawem właściwym będzie prawo polskie.
 7. Niniejszy Regulamin podlega prawu polskiemu i należy go odpowiednio interpretować.Treść Regulaminu jest dostępna w dowolnym momencie bezpłatnie i może być zapisana przez Klienta w drodze drukowania, zapisania lub pobrania.
 8. Pytania dotyczące warunków korzystania z usługi należy przesyłać na adres hallo@timecube.app.

Definicje

Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o którymkolwiek z poniższych terminów, należy je odpowiednio zdefiniować i interpretować: Upoważnieni użytkownicy: pracownicy, niezależni kontrahenci Klienta lub jakakolwiek inna osoba upoważniona wyraźnie lub przez milczącą zgodę Klienta na korzystanie z Usług. Dzień roboczy: każdy dzień, który nie jest niedzielą, sobotą lub świętem państwowym na Terytorium. Informacje poufne: informacje zastrzeżone lub poufne, które są albo wyraźnie oznaczone jako takie, albo określone jako Informacje poufne w § 7 Regulaminu. Dane klienta: dane wprowadzone przez Klienta, Upoważnionych użytkowników lub TimeCube w imieniu Klienta w celu korzystania z Usług lub ułatwienia korzystania z Usług przez Klienta lub Upoważnionego użytkownika. Dokumentacja: dokumenty dotyczące Usług udostępnione Klientowi przez TimeCube w dowolnej formie (tj. W formie drukowanej, w formie elektronicznej wysłane pocztą elektroniczną lub online za pośrednictwem Usług. Data wejścia w życie: dzień, w którym Klient zawiera umowę z TimeCube poprzez utworzenie konta (wypełnienie formularza na Stronie i zaakceptowanie niniejszego Regulaminu). Błąd: niezgodność Usług z Warunkami lub Dokumentacją. Opłaty: wszelkie opłaty należne TimeCube, w tym opłaty subskrypcyjne i inne opłaty określone w Zamówieniu Usług. Hosting Provider: podmiot zobowiązany do hostowania Oprogramowania i danych Klienta zgodnie z opisem w § 5 Regulaminu. Usługi konserwacji i rozwoju: Usługi świadczone przez Dostawcę zgodnie z konkretnym Zamówieniem Usług i opisane w § 5 Regulaminu. Nowa wersja: nowa wersja Oprogramowania udostępniona przez TimeCube, która może poprawić znane Błędy lub zawierać nową lub ulepszoną funkcjonalność Oprogramowania. Normalne godziny pracy: [9.00–17.00] czasu lokalnego na Terytorium każdego dnia roboczego. Usługi: wszelkie usługi świadczone lub zapewniane przez TimeCube na rzecz klienta na podstawie niniejszych warunków, w tym zdalny dostęp do oprogramowania w okresie subskrypcji oraz usługi konserwacji i rozwoju. Zamówienie usług: zamówienie złożone przez Klienta dotyczące usług serwisowych i rozwojowych oraz specjalnych warunków ich świadczenia. Oprogramowanie: aplikacja online, jej modyfikacje, aktualizacje, łatki, nowe wersje i wszelkie inne elementy dostarczane przez TimeCube w ramach Usług i odpowiednich licencji. Standardowa obsługa klienta: Usługi obsługi klienta świadczone przez dostawcę na rzecz klienta dotyczące usług. Usługi w ramach standardowej obsługi klienta są świadczone podczas normalnych godzin pracy i obejmują wsparcie przez e-mail we wszystkich kwestiach dotyczących: rejestracji i informacji o koncie, a także otrzymywanie powiadomień dotyczących problemów technicznych wysyłanych e-mailem lub specjalnym formularzem w aplikacji. Opłaty abonamentowe: opłaty abonamentowe wnoszone przez Klienta na rzecz TimeCube za Usługi za każdy Okres subskrypcji. Okres subskrypcji: każde kolejne 30 dni od udostępnienia Usług Klientowi. Okres subskrypcji rozpoczyna się w Dacie wejścia w życie (w przypadku, gdy Klient utworzy konto dla tej samej organizacji po raz drugi lub inny z rzędu) lub pierwszego dnia po zakończeniu poprzedniego Okresu subskrypcji w przypadku kontynuacji Usług. Warunki: ten dokument i inne załączniki. Okres próbny: 30-dniowy okres zdefiniowany w paragrafie Warunki płatności, uaktualnienia i obniżenia. Strona internetowa: strona internetowa znajdująca się pod adresem: timecube.app i jej subdomeny.

Data modyfikacji: 20 marca 2020